תקנון האתר והחברה 


אתר האינטרנט של חברת אייספיק – תנאי שימוש, רכישה ומדיניות פרטיות.


אייספיק – ח.פ. 034714675


1. האתר והשימוש בו.


1.1 . ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אייספיק (להלן: "האתר").
1.2 . אתר האינטרנט שלנו שייך ומתופעל על ידי אייספיק (להלן החברה) או מי מטעמה.
1.3 . בכפוף לתקנון זה, מטרת האתר הינה לאפשר רכישת מנוי לשירות האימון של אייספיק, באמצעות
האינטרנט, על ידי ציבור הגולשים באתר, וכן לפרסם ולספק כל מידע נוסף על פי שיקול דעתה של החברה.
1.4 . השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים במלואם ובעיון, מפני שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה וכן הסכם מחייב בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.5 . כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
1.6 . גלישה באתר ו/או רכישת מנוי באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר.
1.7 . לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה בהתאם לתקנון זה.
1.8 . והיה אם ייקבע שהוראות כלשהן בתקנון זה אינן תקפות או שאינן ניתנות לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות להלן, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.
1.9 . מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
1.10 . החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש
1.11 . בתקנון זה, "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, ובעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
1.12 . כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
1.13 . כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
1.14 . ההשתתפות בתוכניות האימון מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
1.15 . תנאי מוקדם לביצוע עסקת רכישה באתר הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי של הגולש. עסקת הרכישה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.
1.16 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למנוי ו/או לבטל השתתפות של משתמשים אשר ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ובין היתר במקרים הבאים:


א. ביצוע מעשים בלתי חוקיים ו/או הפרה של הוראות הדין.
ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון.
ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או במועד מאוחר יותר.
ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו בכדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.


1.17 . הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ועשויה להווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.


2. מהות השירות


2.1 . איי- ספיק מהווה פלטפורמת אימון לשיפור האנגלית המדוברת, איי-ספיק איננה מוסד לימוד או מערכת ללימוד אנגלית, באיי-ספיק לא מתמקדים בלימוד הכללים והפעלים בשפה האנגלית אלא באימון מעשי של שימוש בשפה האנגלית המדוברת.
2.2 . איי- ספיק מניחה שהלקוח בדק ומצא שרמת הידע שלו בשפה האנגלית מספקת בכדי לעמוד במשימות הקבוצה אליה הוא משויך.
2.3 . איי ספיק אינה יכולה להתחייב לתוצאות האימון מאחר והתוצאות בה הינן פרי השקעה פרטנית של כל משתתף.


3. זכויות יוצרים.


3.1 . השיעורים, האימונים וכל מה שנאמר ונעשה בכל אופן במסגרת מערכת אייספיק, מוקלטים במערכות הנתונים של אייספיק, והם שייכים לאייספיק, אייספיק שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בחומרים הנ"ל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
3.2 . חל איסור מוחלט להקליט שיעורים ו/או שיחות ו/או כל דבר אחר המתרחש במסגרת האימון.
3.3 . חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בחומר המתקבל ו/או הנרכש במהלך האימון פרט לאימון בהתאם להנחיות הניתנות במהלך האימון.
3.4 . חל איסור מוחלט להפיץ ו/או להעביר ו/או לשכפל כל חומר, מכל צורה, מין וסוג שהוא אשר ניתן לתלמיד במסגרת האימון, בין אם חומר פיזי או דיגיטלי ובין אם בע"פ.


4. מדיניות פרטיות.


4.1 . שימוש בפרטים אישיים – השימוש במידע שנאסף באתר יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, לאפשר שימוש בשירותי האתר והמוצרים המוצעים בו. החברה עשויה להשתמש במידע ועוד, כדי לנתח את השירות שלה ולשפר אותו. המידע שישמש IP- מסוים הקשור לסוג הדפדפן, ישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
4.2 . מסירת מידע לצד שלישי – אייספיק לא תמכור, תספק או תשתף את הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי לשם קידום מכירות שלה, מלבד שותפים עסקיים של החברה או במקרה שבו אישרת לעשות כן.
4.3 . אבטחת מידע – מתוך מחויבות החברה לוודא שהפרטים האישיים שלך מוגנים, האתר משתמש במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן על הפרטים האישיים שלנו מגישה, שימוש או חשיפה לא מאושרים.
4.4 . קישורים לאתרים נוספים – אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. אתר אייספיק אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי אלו.
4.5 . שינויים במדיניות הפרטיות – האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן את מדיניות הפרטיות. כאשר אנו מבצעים את השדרוגים האלו, המידע ש"עודכן לאחרונה" בראש המדיניות ישתנה בהתאם. אם נעשה שינוי מהותי להצהרה זו, המשפיע על זכויות המשתמשים, האתר יעדכן את המשתמשים בשירות על ידי הודעה יותר בולטת בעמוד הבית.


5. מדיניות תשלומים, אספקת השירות, ביטולים והגבלת אחריות.


5.1 . תנאי תשלום – אייספיק תגבה עבור השירות את הסכום הנקוב בדף המכירה בעת ההזמנה, התשלום באופן עקרוני הוא מדי חודש בחודשו, ייתכן מחיר מוזל יותר לרוכשים מנוי מראש לזמן ארוך יותר, הכול כפי שמופיע בדף ההזמנה או במקומות אחרים באתר.
5.2 . מועדי אספקת השירות – השירות המוצע הינו כאמור אימון טלפוני לשיפור האנגלית, המזמין יקליד בעת ההזמנה את מספר הטלפון (נייח או נייד) בו מעוניין להשתמש בשירות, השירות יינתן כעיקרון למספר טלפון אחד בלבד.
5.3 . ייתכן ובין מועד ההצטרפות ורכישת המנוי ועד לתחילת אפשרות השימוש בשירות בפועל, ידרש פרק זמן של עד עשרה ימי עסקים, לרוב יתקיים עם רוכש השירות שיחת התאמה, לצורך שיבוץ בקבוצה טלפונית מתאימה, מבחינת רמת הדיבור ועוד.
5.4 . ביטול רכישה על-ידי המזמין – ביטול הזמנה שבוצעה באתר, יתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- והתקנות שהותקנו על פיו.
5.5 . במקרה של ביטול רכישה שבוצעה באתר בהתאם להוראות תקנון זה, אייספיק תהא רשאית לחייב את רוכש השירות, בדמי ביטול בשיעור של 5 אחוז ממחיר המוצר/השירות או בסך של 100 ש"ח, לפי הזול מבניהם.
5.6 . ביטול הזמנות יעשה באמצעות פניה בהודעת ביטול מהאתר, במייל, בטלפון או בפקס.
5.7 . ביטול השירות ע"י החברה – בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את הספקת השירות ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה טלפונית/בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:


א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה
ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.
ב. במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של המערכת. "כוח עליון", לרבות אך לא רק,
מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות
המשרתות את החברה או האתר, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו"ח), ובכל מקרה
אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה
של האתר או את המערכת הטלפונית.
ג. במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק,
ההתחייבות לתשלום עבור השירות ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא
מדויקים ו/או לא מושלמים.
ד. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת במערכת או באתר פעילות שאינה חוקית, או קיים חשש סביר
לפעילות מעין זו.


5.8 . המשתמש בשירות אייספיק מתחייב לכבד את הכללים והאווירה בקבוצות הטלפוניות, כולל דיבור בשפה נקיה ומכובדת, מתן כבוד הדדי למדריכים וחברי הקבוצה ועוד, הפרת כללים אלו מהווה הצדקה מצידה של החברה לחסום את הגישה לזמן מה ו/או לצמיתות במקרים קיצוניים למשתמש/ים. החברה לחסום את הגישה לזמן מה ו/או לצמיתות משיםבמקרים קיצוניים למשתמש.